สาขางานไฟฟ้ากำลัง

1. เพื่อให้สามารถอ่านแบบ ประมาณการวัสดุในงานติดตั้ง ควบคุมไฟฟ้า ตรวจซ่อม
ประกอบทดลองวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่อง แก้ไข และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์ พี
แอลซี
3. เพื่อให้สามารถติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้

สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. เขียนแบบอ่านแบบไฟฟ้า
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
5. ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
6. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
7. ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
8. ติดตั้งตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
9. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์
10. ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาขางานไฟฟ้ากำลัง รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 15 หน่วยกิต
2.4 โครงการ 4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
รวม ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุ่มวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 (2)
2000-160X กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (3)
2000-152X กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 (2)
2000-152X กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 (2)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
2. หมวดวิชาชีพ 69 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3)
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2 (3)
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 (4)
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 (4)
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 (4)
ให้เลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2.2.1 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 (4)
2104-2101 เขียนแบบไฟฟ้า 2 (4)
2104-2102 วงจรไฟฟ้า 1 3 (5)
2104-2103 วงจรไฟฟ้า 2 3 (5)
2104-2104 เครื่องวัดไฟฟ้า 2 (4)
2104-2105 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 3 (6)
2104-2106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2 (2)
2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 2 (4)
2104-2108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 (6)
2104-2109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 3 (6)
2.3.1 วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2104-2110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6)
2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3 (3)
2104-2112 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 (4)
2104-2113 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 2 (4)
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 2 (4)
2104-2115 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (5)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 10 ~
2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 3 (5)
2104-2117 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6)
2104-2118 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 2 (2)
2104-2119 โรงต้นกำลังไฟฟ้า 2 (2)
2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 1 (1)
2104-2121 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 2 (4)
2104-2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 (4)
2104-2123 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 2 (4)
2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น 3 (5)
2104-2125 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น 3 (5)
2104-2126 การส่องสว่าง 1 (1)
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1)
2104-2128 อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบทำความเย็นปรับอากาศ 2 (4)
2104-4101 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 1 3 (*)
2104-4102 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 2 3 (*)
2104-4103 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 3 3 (*)
2104-4104 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 4 3 (*)
2104-4105 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 5 3 (*)
2104-4106 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 6 3 (*)__


2104-2101 เขียนแบบไฟฟ้า 2 (4)
Electrical Drawing
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ เลือกขนาด
กระดาษ ขนาดตัวเลขและตัวอักษร
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนแบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลัง
3. เพื่อให้สามารถเขียนแบบทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลัง
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล
2. เขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
3. เขียนแบบและอ่านแบบงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล เขียนแบบงานใน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง เขียนแบบงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า เขียนแบบวงจร One line Diagram,
Schematic Diagram, Working Diagram Design Diagram Shop Diagram และ Asbuilt Diagram
2104-2102 วงจรไฟฟ้า 1 3 (5)
Electrical Circuit 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2. คำนวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3. ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ
วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลตา-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนท์
เซลล์ไฟฟ้า กฏของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2104-2103 วงจรไฟฟ้า 2 3 (5)
Electrical Circuit 2
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจค่าทางไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2. เพื่อให้มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2. คำนวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
3. ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าต่างๆ ของรูปคลื่นไซน์ เฟสและเฟสเซอร์
ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และเพาเวอร์แฟกเตอร์
2104-2104 เครื่องวัดไฟฟ้า 2 (4)
Electrical Instrument
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีความสามารถต่อเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไปใช้งาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของเครื่องวัดชนิดต่าง ๆ
2. ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าต่าง ๆ วัดค่าทางไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์
กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ค่า
ความคลาดเคลื่อน และการบำรุงรักษา
2104-2105 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 3 (6)
Electrical Installation


จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
2. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 24 ~
3. เพื่อให้มีความเข้าใจเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและใน
โรงงาน
4. เพื่อให้มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
2. เลือกอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์เตือนภัย ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของ
สายไฟฟ้า การต่อสายแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์
ป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2104-2106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2 (2)
D.C. Electrical Machine
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจทฤษฎีของแม่เหล็ก และการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและการนำไปใช้งาน
3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและการนำไปใช้งาน
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า
2. คำนวณค่าต่าง ๆ ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
3. เลือกเครื่องกลไฟตรงตามลักษณะงาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก โครงสร้าง ส่วนประกอบ วงจร
ขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงาน ชนิด การเกิดแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไม่เกิดแรงดัน คอมมิวเตชั่น อาร์เมเจอร์ รีแอกชัน การคำนวณหา
ค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ การนำไปใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักการทำงาน ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง อาร์เมเจอร์ รีแอกชัน คุณลักษณะและการนำไปใช้งาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การกลับทิศทางการหมุน การเริ่มเดิน การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 2 (4)
Transformer
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน โครงสร้าง และชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
2. เพื่อให้มีทักษะในการพันและการใช้งานของหม้อแปลง
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
2. ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
3. ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน โครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการเกิดแรงดัน ไฟฟ้า
เหนี่ยวนำในหม้อแปลง สมการแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio) การคำนวณหา
ขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลง การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก
การตรวจขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
2104-2108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 (6)
A.C. Motors
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส
2. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงาน คุณลักษณะของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส
3. เพื่อให้มีความเข้าใจ การเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ การนำไปใช้งานและ
การบำรุงรักษา
4. เพื่อให้มีทักษะในการตรวจซ่อม พันมอเตอร์ บำรุงรักษามอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่าง ๆ
2. เลือกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตรงตามลักษณะงาน
3. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน ชนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบ ของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส
คุณลักษณะ การเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ การนำไปใช้งานและบำรุงรักษา การพัน
และการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 3 (6)
Electrical Machine Control
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ
2. เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ควบคุมไปใช้งาน
3. เพื่อให้เข้าใจหลักและวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ การควบคุมความเร็วมอเตอร์ การหยุดและการกลับ
ทิศทางการหมุน
4. เพื่อให้มีทักษะในการต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็วมอเตอร์ การหยุด และการ
กลับทิศทางการหมุน
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
2. เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า
3. ต่อและทดสอบวงจรควบคุมและวงจรกำลังแบบต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ในงานควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC, ANSI การเลือกขนาด
ของสาย อุปกรณ์ป้องกันและขนาดของคอนแทกเตอร์ หลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การหยุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมความเร็ว และการกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่างๆ
2104-2110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6)
Refrigeration and Air Condition 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทาง
ไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
~ 27 ~
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเครื่องทำความเย็น
3. ตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความ
ดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งาน
ท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำ
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3 (3)
Electrical Mathematics
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจระบบแรงดันไฟฟ้าและการต่อโหลดในระบบไฟฟ้า 3 เฟส
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาของโจทย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
2. คำนวณหาค่าต่าง ๆ ในสภาวะโหลดสมดุลและไม่สมดุล
3. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฎและทฤษฎีต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การต่อโหลดแบบสมดุลและไม่สมดุลในระบบ
3 เฟส การแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฎหรือทฤษฎีต่างๆ
ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด
2104-2112 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 (4)
Electronic Circuit and Device
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของสารกึ่งตัวนำ
2. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านข้อมูลจากแผ่นข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต (Data Sheet) การทดสอบหา
คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวงจร
3. เพื่อให้สามารถอ่านสัญลักษณ์จากแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลายวงจรพิมพ์
4. เพื่อให้สามารถวางแผน ตรวจสอบ ประกอบ บัดกรี ทดสอบ แก้ไขจุดบกพร่อง ของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 28 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างและหลักการทำงานของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอส ซี อาร์ ไดแอค
ไตรแอค ยู.เจ.ที. เฟต มอสเฟต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง วงจรการเรียงกระแสด้วย ไดโอดแบบต่างๆ
วงจรคงค่าแรงดันแบบต่างๆ วงจรการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์
ด้วยทรานซิสเตอร์
2104-2113 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 2 (4)
A.C. Generator
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2. เพื่อให้สามารถพัน ทดสอบ ขนาน และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2. เดินเครื่องและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
3. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
4. ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน โครงสร้าง และส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
การเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงดันไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ คุณลักษณะ
ของเครื่องกำเนิด การขนานและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด การถอดประกอบ พัน และทดสอบการทำงานของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 2 (4)
Electrical Control and Programming
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. เพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมงานควบคุมประเภท
ต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. เขียนคำสั่งควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
3. ใช้โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
4. ใช้โปรแกรมเมเบิลควบคุมระบบนิวเมติกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ คำสั่ง การ
ป้อนข้อมูล วงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส์ การแก้ไข
และปรับปรุงโปรแกรม
2104-2115 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (5)
Industrial Electronic
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการควบคุมกำลังไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3. เพื่อให้มีทักษะในการต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานของทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์
2. ควบคุมความเร็วและกลับทางหมุนของมอเตอร์
3. ควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
4. วัดและทดสอบวงจรขยายกำลัง และความถี่
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการใช้งานทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ ใช้งานวงจรควบคุม
ความเร็วและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์พร้อมบล็อกไดอะแกรม วงจรตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย
ชนิดต่างๆ การควบคุมกำลังไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่แบบต่างๆ วงจรขยายกำลัง วงจร
ควบคุมกำลังและความถี่2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 3 (5)
Basic Digital
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัส
2. เพื่อให้มีความเข้าใจลอจิกฟังก์ชั่นต่าง ๆ ตารางความจริงและสัญลักษณ์ลอจิกเกต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 30 ~
3. เพื่อให้มีความเข้าใจวงจร Combination Logic และวงจร Sequential
4. เพื่อให้มีทักษะในการหาคุณสมบัติของ Logic gate จากคู่มือ
5. เพื่อให้มีทักษะในการต่อวงจร Logic gate Combination Logic วงจรพัลส์และวงจร Sequential
แบบต่าง ๆ
6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของระบบเลขฐานและรหัส
2. วัดและทดสอบวงจร Logic และวงจรพัลส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระบบเลขฐานต่างๆ รหัสตัวเลข Logic function ตารางความจริงและ
สัญลักษณ์พีชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส์ และวงจร Sequential
2104-2117 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6)
Refrigeration and Air Condition 2
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจวงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศทางกลและทางไฟฟ้า
2. เพื่อให้สามารถเลือกขนาด ติดตั้ง ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. คำนวณหาขนาดเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
4. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของวงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การ
ตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขวงจรทางกลและทางไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประมาณการโหลด
ความร้อน การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

2104-2118 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 2 (2)
Electrical Installation Estimating
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถอ่านแบบ แยกรายการวัสดุ อุปกรณ์
2. เพื่อให้สามารถประมาณราคาจากแบบ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. อ่านแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
2. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. ประมาณราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์และค่าแรงงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้า การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานติดตั้ง
ไฟฟ้า
2104-2119 โรงต้นกำลังไฟฟ้า 2 (2)
Power Plant
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของโรงต้นกำลังไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
2. เพื่อให้รู้วิธีการส่งจ่าย การควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานของโรงต้นกำลังไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
2. นำหลักการควบคุมอุปกรณ์ป้องกันในระบบสายส่งไปใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของโรงต้นกำลังไฟฟ้าแบบต่างๆ รวมทั้งการส่งจ่าย การควบคุมและ
อุปกรณ์ป้องกันในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า


2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 1 (1)
Electrical Law and Standard
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเป้าหมายของกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
2. เพื่อให้สามารถนำกฎและมาตรฐานไปใช้ประกอบอาชีพในงานติดตั้งทางไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานติดตั้งทางไฟฟ้า
2. นำกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าไปใช้ประกอบอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบการต่อลงดิน
ระบบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

2104-2121 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 2 (4)
Electrical Installation for Exterior
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจชนิดของสายไฟฟ้า เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งภายนอก
2. เพื่อให้มีทักษะในการปักเสา พาดสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์
3. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องชนิดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
4. เพื่อให้สามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
2. ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก การปักเสา การยึดโยง
เสา การพาดสาย การดึงสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งและควบคุมโคม
ไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน2104-2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 (4)
Electrical Appliances Service and Repair
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
2. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
4. ตรวจซ่อมเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็ก
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบำรุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรเครื่องกลไฟฟ้า และงานบริการ
ไฟฟ้าอื่นๆ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2104-2123 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 2 (4)
Auto-Air conditioner
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์
2. เพื่อให้มีความสามารถติดตั้ง ปรับแต่ง และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์
3. ต่อวงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม
4. บรรจุสารทำความเย็น
5. ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การติดตั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์
ทางกล ทางไฟฟ้า การบรรจุสารทำความเย็น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น วงจรไฟฟ้าและการควบคุม การ
ตรวจสอบแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์


2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น 3 (5)
Basic Microprocessor
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้งานกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ และเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้นเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอร์
3. ทดสอบการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของไอซี หน่วยความจำชนิด RAM และ
ROM สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเชื่อมต่อวงจรของ
ซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้กลุ่มคำสั่งต่างๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

2104-2125 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น 3 (5)
Basic Instrumentation
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและเครื่องควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้สามารถวัดและควบคุม ปรับแต่ง กระบวนการงานต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเครื่องมือวัด และเครื่องควบคุมงานอุตสาหกรรม
2. วัดและทดสอบเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุม
3. ปรับ ตั้งค่า และใช้งานเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานโครงสร้างของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและระดับ
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในงานวัดและควบคุม ระบบสัญญาณมาตรฐาน หลักการควบคุมและการทำงานของ
เครื่องควบคุมกระบวนการ การปรับแต่งงานวัดและควบคุมกระบวนการ


2104-2126 การส่องสว่าง 1 (1)
Illumination
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสง คุณสมบัติของแสง
2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจแหล่งกำเนิดแสงและคุณสมบัติของแสง
2. หาความเข้มของการส่องสว่างตามสถานที่ใช้งาน
3. เลือกชนิดของหลอดและดวงโคม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสง และการมองเห็น หน่วยวัด คุณสมบัติของแสง โครงสร้าง
ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้า การนำไปใช้งาน ลักษณะการให้แสงแบบต่าง ๆ ชนิดของโคมไฟ การ
เลือกใช้โคมไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1)
Energy Conservation
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. เพื่อให้สามารถแก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
2. ปรับปรุงแก้ไขระบบทำความร้อน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
3. ปรับปรุงระบบทำความเย็นเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้า ระบบทำความร้อน ระบบทำ
ความเย็นในอาคารและในงานอุตสาหกรรม การแก้ไขปรังปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
2104-2128 อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบทำความเย็นปรับอากาศ 2 (4)
Refrigeration Protection
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจอุปกรณ์ป้องกันในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจการควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล
3. เพื่อให้สามารถตรวจหาข้อบกพร่องของเครื่องควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์ป้องกัน
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจการทำงานอุปกรณ์ป้องกันในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน โครงสร้างของอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบการทำความเย็น
ปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ใช้ในงานควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ
2104-2201 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (4)
(Electrical and Electronic Drawing)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบในงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีทักษะและความประณีตรอบคอบในการเขียนแบบอ่านแบบ งานช่างไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อสร้างนิสัยในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเขียนแบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบในงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
2. เขียนแบบและอ่านแบบงานช่างไฟฟ้า
3. เขียนแบบและอ่านแบบงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกไดอะแกรม
(Schematic Circuited Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring
Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) การเขียนแบบการเดินสาย
ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสายโทรศัพท์ ระบบภาพและระบบเสียง ภายในอาคารที่พัก
อาศัยและอาคารขนาดใหญ่ แบบระบบงานควบคุมเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อุปกรณ์เครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การออกแบบและเขียนแบบงานวงจร
พิมพ์ (Printed Circuit) ขั้นพื้นฐาน การเก็บบำรุงรักษาแบบและวัสดุอุปกรณ์การเขียนแบบ2104-2202 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2 (4)
(DC Circuits)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจแหล่งของการกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและพื้นฐานการวิเคราะห์วงจร
2. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านแบบและประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวัดค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
4. เพื่อให้มีความเข้าใจในการประยุกต์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้งานต่าง ๆ
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2. วัดและทดสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยกฎและทฤษฎีต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น เซลไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบวงจรแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม โดยใช้อุปกรณ์ประกอบวงจร
เป็นเซลไฟฟ้า แบตเตอรี่ ตัวต้านทาน หลอดไฟ (Lamp) ไดโอดเปล่งแสง (LED) มอเตอร์กระแสไฟตรง
(D.C. Motor) รีเลย์ (Relay) ใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องวัดหาค่าความสัมพันธ์ของความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า ตามกฎของโอห์ม ทฤษฎีของเทวินิน และนอร์ตัน ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ์ วงจรแบ่ง
แรงดันไฟฟ้า วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม


2104-2203 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 (4)
(AC Circuits)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจธรรมชาติและหลักการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านแบบและประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้องวัดค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับไปใช้งานจริง
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2. วัดและทดสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
3. วัดและทดสอบวงจร R-L-C ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับระบบ 3 เฟส
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์ วงจร RL-
C แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวัดค่าวงจรกระแส แรงดัน
อิมพีแดนซ์ ความถี่ กำลังงานไฟฟ้า เพาเวอร์แฟกเตอร์ พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส
เซอร์ไดอะแกรม การทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับระบบ 3 เฟส การประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับที่ประยุกต์ใช้งาน เช่น วงจรหลอดฟลูออเรสเซนท์ วงจรระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC.
Motor) 1 เฟส และ 3 เฟส วงจรแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) วงจรเนทเวอร์ค
(Network) ของระบบตู้ลำโพง
2104-2204 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (4)
(Electrical and Electronic Instruments)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีทักษะในการวัดและการใช้งาน การบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยมิเตอร์แบบแอนะลอกและดิจิตอล
3. ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า ประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยออสซิลโลสโคป
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัล
ติมิเตอร์แบบใช้เข็ม ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วัตต์-อาวร์มิเตอร์ (Watt-hour Meter) เครื่อง
กำเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วัดและทดสอบ
ค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรเครื่องขยายเสียง
2104-2205 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 (4)
(Electronic Devices)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ โครงสร้างการทำงาน ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดสอบลักษณะสมบัติทาง
ไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบลักษณะสมบัติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจโครงสร้าง การทำงาน และคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไดโอดและทรานซิสเตอร์
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไทริสเตอร์
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไอซี
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิด P ชนิด N โครงสร้างสัญลักษณ์
ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า และปฏิบัติการวัดทดสอบอุปกรณ์โซลิตสเตตต่าง ๆ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ เช่น
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต ไอซีออปแอมป์ ไอซีเวลา ไอซีกำเนิดสัญญาณ ไอซีรักษา
แรงดัน และอุปกรณ์ไทริสเตอร์ เช่น SCR TRIAC DIAC UJT PUT IGBT SCS GTO อุปกรณ์ OPTOELECTRONICS
THERMISTER VARISTOR ARRESTER และอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 (4)
(Electronic Circuits)
จุดประสงค์รายวิชา
1. ให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาลักษณะสมบัติของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. วัดและทดสอบวงจรใช้งานทรานซิสเตอร์
3. วัดและทดสอบวงจรใช้งาน เฟต
4. วัดและทดสอบวงจรใช้งานไทริสเตอร์
5. วัดและทดสอบวงจรใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานวงจรเบื้องต้น วงจรคอมมอนต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ เฟต การ
ให้ไบแอส วงจรขยาย และการคับปลิง แคสเคด ดาร์ลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์
ที่สำคัญ การใช้คู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไทริ
สเตอร์ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ประกอบใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ขยายสัญญาณความถี่ต่ำ
ขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า
ควบคุม วัดทดสอบค่าต่าง ๆ ของวงจร ตามคุณลักษณะสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ